Close بستن

پروژه های FTK

سپهر سرویس با تجربه اندوخته شده در سال های اخیر ، یکی از مجریبان پر قدرت در حوزه اجرای پروژه های FTK برای شرکت هایی از قبیل اریکسون و فناوران نوین بنیان پاسارگاد (آواکام) بوده است.